Title: Autumn Warmth
Size: 22x28
Type: oil
Price: $3300.00
painting
Title: Celebration
Size: 40x30
Type: oil
Price: $8000.00
painting
Title: Hollyhocks
Size: 28x22
Type: oil
Price: $3500.00
painting
Title: January's Repose
Size: 30x40
Type: oil
Price: $8000.00
painting
Title: On Winter's Range
Size: 11x14
Type: oil
Price: $1200.00
painting
Title: September Afternoon
Size: 15x30
Type: oil
Price: $2500.00
painting
Title: The Overlook
Size: 20x24
Type: oil
Price: $2900.00
painting